Dokumentacja


Rekrutacja 2018/2019
Terminy, Uchwały - ściągnij


Statut szkoły
- ściągnij
Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2017-2019 - ściągnij
Regulamin wycieczek - ściągnij
Ceremoniał uroczystości szkolnych - ściągnij


Plan lekcji - rok szkolny 2017/2018
Plan lekcji - ściągnij


Świetlica
Karta zapisu do świetlicy szkolnej - ściągnij


Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw programów nauczania - lata szkolne 2015-2018 - ściągnij


Procedury postępowania
Procedura postępowania nauczycieli wobec uczniów - ściągnij
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie narkotyki lub dopalacze - ściągnij
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy fizycznej wśród uczniów - ściągnij
Procedura postępowania w sytuacji używania telefonu komórkowego przez ucznia podczas lekcji - ściągnij
Procedura postępowania zespołu nauczycieli oraz specjalistów pracujących z uczniem posiadającym
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- ściągnij


Rada Pedagogiczna
Regulamin Rady Pedagogicznej - ściągnij


Rada Rodziców
Regulamin Rady Rodziców - ściągnij


Samorząd Uczniowski
Regulamin Samorządu Uczniowskiego - ściągnij
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego rok 2017/2018 - ściągnij


Dla rodziców
Druk zwolnienia ucznia z lekcji - ściągnij
Upoważnienie rodziców do odbioru dziecka ze szkoły przez inne osoby - ściągnij
Chrońmy młodzież przed "dopalaczami" (prezentacja) - ściągnij


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Regulamin - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ściągnij