Świetlica
          - Karta zapisu do świetlicy szkolnej - ściągnij


Rekrutacja
Postępowanie rekrutacyjne na rok 2017/2018 do oddziału przedszkolnego  
          - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału ptrzedszkolnego w SP w Pierzchowie - ściągnij
          - Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego - ściągnij
          - Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego - ściągnij
Postępowanie rekrutacyjne na rok 2017/2018 do szkoły podstawowej, w tym
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
 
          - Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy SP zamieszkałego w obwodzie szkoły - ściągnij
          - Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy SP zamieszkałego poza obwodem szkoły - ściągnij


Plan lekcji - rok szkolny 2016/2017
Plan lekcji - II okres - ściągnij
Plan lekcji - I okres - ściągnij


Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników
Szkolny zestaw podręczników dla klasy 6 na rok szkolny 2016/2017 - ściągnij
Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017 - ściągnij
Szkolny zestaw programów nauczania - lata szkolne 2015-2018 - ściągnij


Dokumentacja
Statut szkoły - ściągnij
Program wychowawczy szkoły 2016/2017 - ściągnij
Szkolny program profilaktyki 2016/2017 - ściągnij
Regulamin dowozu i odwozu uczniów 2016/2017 - ściągnij
Regulamin wycieczek - ściągnij
Ceremoniał uroczystości szkolnych - ściągnij


Procedury postępowania
Procedura postępowania nauczycieli wobec uczniów - ściągnij
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie narkotyki lub dopalacze - ściągnij
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy fizycznej wśród uczniów - ściągnij
Procedura postępowania w sytuacji używania telefonu komórkowego przez ucznia podczas lekcji - ściągnij
Procedura postępowania zespołu nauczycieli oraz specjalistów pracujących z uczniem posiadającym
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- ściągnij


Rada Pedagogiczna
Regulamin Rady Pedagogicznej - ściągnij
Uchwała nr 1/2015/2016 w sprawie opinii aneksu do Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016 - ściągnij
Uchwała nr 2/2015/2016 w sprawie opinii o przydziale nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w roku szkolnym 2015/2016
- ściągnij
Uchwała nr 3/2015/2016 w sprawie opiniowania tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych
w roku szkolnym 2015/2016
- ściągnij
Uchwała nr 4/2015/2016 w sprawie zmian w Statucie - ściągnij
Uchwała nr 5/2015/2016 w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczego - ściągnij
Uchwała nr 6/2015/2016 w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki - ściągnij
Uchwała nr 7/2015/2016 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych - ściągnij
Uchwała nr 8/2015/2016 w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2015-2016 - ściągnij
Uchwała nr 9/2015/2016 w sprawie dostosowania warunków sprawdzianu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych uczniów
- ściągnij
Uchwała nr 10/2015/2016 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów - ściągnij


Rada Rodziców
Regulamin Rady Rodziców - ściągnij


Samorząd Uczniowski
Regulamin Samorządu Uczniowskiego - ściągnij
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego rok 2016/2017 - ściągnij


Wyniki sprawdzianu po klasie VI
Analiza wyników sprawdzianu w klasie VI - 2015r. (cz.1 j.polski i matematyka) - ściągnij
Analiza wyników sprawdzianu w klasie VI - 2015r. (cz.2 j.angielski) - ściągnij
Analiza wyników sprawdzianu w klasie VI - 2014r. - ściągnij
Analiza wyników sprawdzianu w klasie VI - 2013r. - ściągnij
Analiza wyników sprawdzianu w klasie VI - 2012r. - ściągnij
Analiza wyników sprawdzianu w klasie VI - 2011r. - ściągnij


Edukacyjna wartość dodana (EWD)
EWD 2014r. - ściągnij


Diagnoza umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów szkół podstawowych
Klasa 3 - IBE 2015r. - ściągnij
Klasa 5 - IBE 2015r. - ściągnij


Ogólnopolskie badanie umiejętności matematycznych klasy V
DUMA 2014r. - ściągnij


Dla rodziców
Druk zwolnienia ucznia z lekcji - ściągnij
Upoważnienie rodziców do odbioru dziecka ze szkoły przez inne osoby - ściągnij
Chrońmy młodzież przed "dopalaczami" (prezentacja) - ściągnij


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Regulamin - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ściągnij