Dokumentacja


Dla rodziców
Druk zwolnienia ucznia z lekcji - ściągnij
Upoważnienie rodziców do odbioru dziecka ze szkoły przez inne osoby - ściągnij
Chrońmy młodzież przed "dopalaczami" (prezentacja) - ściągnij


Dowozy i odwozy
Regulamin dowozu i odwozu uczniów - rok szkolny 2018/2019 - ściągnij


Świetlica
Karta zapisu do świetlicy szkolnej - rok szkolny 2018/2019 - ściągnij


Statut szkoły
- ściągnij
Statut Szkoły - ściągnij
Uchwała - zmiana w Statucie Szkoły z dnia 29.08.18r. - ściągnij
Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2017-2019 - ściągnij
Regulamin wycieczek - ściągnij
Ceremoniał uroczystości szkolnych - ściągnij


Rekrutacja 2018/2019
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego - ściągnij
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I - ściągnij
Terminy, Uchwały - ściągnij
Regulamin rekrutacji - ściągnij
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w SP w Pierzchowie - ściągnij
 
Postępowanie rekrutacyjne na rok 2017/2018 do szkoły podstawowej, w tym
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
 
          - Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy SP zamieszkałego w obwodzie szkoły - ściągnij
          - Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy SP zamieszkałego poza obwodem szkoły - ściągnij


Procedury postępowania
Procedura postępowania nauczycieli wobec uczniów - ściągnij
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie narkotyki lub dopalacze - ściągnij
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy fizycznej wśród uczniów - ściągnij
Procedura postępowania w sytuacji używania telefonu komórkowego przez ucznia podczas lekcji - ściągnij
Procedura postępowania zespołu nauczycieli oraz specjalistów pracujących z uczniem posiadającym
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- ściągnij


Rada Pedagogiczna
Regulamin Rady Pedagogicznej - ściągnij


Rada Rodziców
Regulamin Rady Rodziców - ściągnij


Samorząd Uczniowski
Regulamin Samorządu Uczniowskiego - ściągnij


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Regulamin - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ściągnij