Dokumentacja


Plan lekcji
Tygodniowy rozkład zajęć - rok szkolny 2019/2020 - ściągnij


Dowozy i odwozy
Regulamin dowozu i odwozu uczniów - rok szkolny 2019/2020 - ściągnij


Ubezpieczenie uczniów
Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2019/2020 - ściągnij
Zgłoszenie szkody NNW - schemat - ściągnij
Sposoby zgłaszania szkód do likwidacji - ściągnij


Statut szkoły oraz inne dokumenty
- ściągnij
Program profilaktyczno-wychowawczy na lata 2018-2021 - ściągnij
Statut Szkoły - ściągnij
Uchwała - zmiana w Statucie Szkoły z dnia 29.08.18r. - ściągnij
Regulamin wycieczek - ściągnij
Ceremoniał uroczystości szkolnych - ściągnij


Świetlica
Karta zapisu do świetlicy szkolnej - rok szkolny 2019/2020 - ściągnij


Rekrutacja 2019/2020
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego - ściągnij
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej - ściągnij
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego - ściągnij
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - ściągnij
Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do SP - ściągnij
Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do SP - ściągnij
Regulamin rekrutacji - ściągnij
Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Gdów - ściągnij
Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy Gdów - ściągnij
Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Gdów - ściągnij


Dla rodziców
Druk zwolnienia ucznia z lekcji - ściągnij
Upoważnienie rodziców do odbioru dziecka ze szkoły przez inne osoby - ściągnij
Chrońmy młodzież przed "dopalaczami" (prezentacja) - ściągnij


Procedury postępowania
Procedura monitorowania wejść i wyjść osób postronnych i rodziców/prawnych opiekunów uczniów na teren budynku Szkoły w Pierzchowie - ściągnij
Procedura postępowania nauczycieli wobec uczniów - ściągnij
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie narkotyki lub dopalacze - ściągnij
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy fizycznej wśród uczniów - ściągnij
Procedura postępowania w sytuacji używania telefonu komórkowego przez ucznia podczas lekcji - ściągnij
Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia - ściągnij
Procedura postępowania zespołu nauczycieli oraz specjalistów pracujących z uczniem posiadającym
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- ściągnij
Procedura i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego
uczniów
- ściągnij
Procedura reagowania na ujawnienie cyberprzemocy na terenie szkoły - ściągnij
Zarządzenie - wprowadzenie Procedur Bezpieczeństwa Uczniów - ściągnij
Procedury Bezpieczeństwa Uczniów - ściągnij


Rada Pedagogiczna
Regulamin Rady Pedagogicznej - ściągnij


Rada Rodziców
Regulamin Rady Rodziców - ściągnij


Samorząd Uczniowski
Regulamin Samorządu Uczniowskiego - ściągnij


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Regulamin - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ściągnij